ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ КОМБАТАНТ

Інформація про організацію:

Статут

Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ «КОМБАТАНТ»

(Нова редакція)

м. Дніпро - 2017

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ «КОМБАТАНТ» (далі Організація) є всеукраїнською добровільною, самостійною громадською організацією військовослужбовців, учасників антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (далі - АТО), інвалідів АТО, членів сімей загиблих, військовополонених і тих, хто пропав безвісті в зоні та під час проведення АТО, а також громадян України та інших осіб, які всебічно сприяють діяльності Організації і беруть участь в реалізації її програм та заходів.

1.2. Найменування Організації:

Повна назва - Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ «КОМБАТАНТ»;

Скорочена назва - ГО «ВОП «КОМБАТАНТ»;

Англійською мовою: Повна назва - «ALL-UKRAINIAN UNION PATRIOT «COMBATANT»

1.3. Організація є неприбутковою організацією, основною метою якого не є одержання прибутку, зі статусом юридичної особи, що у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів

1.4. Організація є громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах засновників і діє у організаційної-правовій формі, як громадська організація, на принципах добровільності самоврядності, вільного вибору території діяльності, поширює свою діяльність на територію України, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.5. З моменту реєстрації у встановленому законодавством порядку Організація є юридичною особою, має круглу печатку з власною назвою, штампи, бланки, інші реквізити, рахунки в банківських установах, а також символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструються у порядку, встановленому законодавством України. Має право створювати відокремленні підрозділи. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою.

1.6. Організація співпрацює з іншими громадськими організаціями, державними органами та організаціями як в Україні, так і за її межами, які сприяють виконанню мети і завдань Організації.

1.7. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

1.8. Юридична адреса організації: Дніпро, вулиця Короленко, будинок 1

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою діяльності Організації є привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних структур та громадськості до проблем учасників АТО, військовослужбовців, їхніх родин, сприяння консолідації і координації зусиль військовослужбовців, учасників АТО, сімей загиблих для більш ефективного використання наявних можливостей у забезпеченні захисту політичних, економічних, соціальних прав та інших інтересів, надання в межах, що не суперечать законодавству, оздоровчої, медичної, психологічної, моральної, юридичної та матеріальної допомоги членам Організації, учасникам АТО, членам їхніх родин, сім’ям загиблих, військовослужбовцям, а також особам, які сприяють захисту та збереженню суверенітету України.

2.2. Завданнями Організації є:

2.2.1. Здійснення громадського аналізу чинного законодавства України, сприяння прийняттю демократичних законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців, учасників АТО та сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності;

2.2.2. Сприяння підвищенню авторитету збройних сил України в суспільстві, вихованню у молоді та підлітків високих морально етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Батьківщини;

2.2.3. Сприяння органам державної влади, органам місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно військовослужбовців, учасників АТО, членів їх сімей , членів сімей загиблих та інших;

2.2.4. Сприяння вдосконаленню системи соціального захисту населення, проведенню демократичних, прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;

2.2.5. Сприяння підвищенню престижу професії військовослужбовця, створенню належних умов для активної професійної і громадської діяльності військовослужбовців;

2.2.6. Сприяння здійсненню оздоровчої, культурної, освітньої діяльності для членів Організації, а також для сімей загиблих учасників АТО ,

2.2.6. Сприяння у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-психологічного стану членів Організації і сімей загиблих учасників АТО, підвищенню їх соціальної активності;

2.2.7. Організація спілкування серед учасників АТО, комунікації учасників АТО з місцевими громадами, підтримання їх морально-психологічного стану, залучення учасників АТО до участі в патріотичному вихованні молоді, представників Збройних Сил України та правоохоронних органів, контролі дотриманні ними законності у взаємовідносинами з громадянами;

2.2.8. Внесення пропозицій, розробки і прийняття законодавчих, інших нормативних документів органів влади для вирішення нагальних проблем, з якими стикаються учасники антитерористичної операції, бойових дій на Сході України та члени їх сімей, вдосконаленню їх пенсійного та іншого забезпечення;

2.2.9. Надання всебічної оздоровчої, медичної, психологічної, моральної, юридичної, матеріальної та іншої допомоги членам Організації та членам сімей загиблих;

2.2.10. Представництво та захист прав та інтересів своїх членів в органах державної влади та органах самоврядування, військових підрозділах, правоохоронних органах, судах, прокуратурі, СБУ підприємствах, установах, організаціях, закладах усіх форм власності, пенсійних органах;

2.2.11. Сприяння розшуку військовополонених і тих, хто пропав безвісті; сприяння мирному врегулюванню конфліктів, розповсюдженню міжнародного гуманітарного права;

2.2.12. Співпраця з громадськими організаціями, які ставлять собі за мету цілі, які співпадають з цілями організації;

2.2.13. Сприяння наданню в межах, що не суперечить законодавству, всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Організації та членам сімей загиблих, в

тому числі організаційної, консультативної та іншої допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.3.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.3.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.3.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.3.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.3.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

2.3.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.3.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.3.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.3.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.3.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.3.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.3.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.3.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.3.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.3.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.3.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.3.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.3.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.3.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.3.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.3.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.3.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.3.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.4. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

Розгорнути

Керівний склад:

Олександр
Лопатюк

Сторінка у Facebook

Олександр
Бован

Сторінка у Facebook

Юлія
Дунданова

Олександр
Каховський

Сторінка у Facebook

Юридичні та банківськи реквізити:

49000, м. Дніпро, вул. Короленка 1
Код за ЄДРПОУ 41353583
п/р 26006050282057
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299

Контакти:

49000 м.Дніпро, вулиця Шмідта, 35.
up.combatant@gmail.com
+38(096)791-53-07
+38(066)111-96-49
+38(063)241-62-82

Реалізовані проекти:

Сталева Міць

Щорічні військово спортивні ігри
«СТАЛЕВА МІЦЬ»
facebook.com/StalevaMits
steelforce.org.ua

ngss

Неурядовий сервіс підтримки
ветеранів та ВПО:
ngss.org.ua